Kochamy to
co robimy

Przeglądaj nasze ostatnie realizacje wykonane z sercem i pasją.
PRZEGLĄDAJ PROJEKTY

Prism Roman Kondratiuk spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Cieszyńska 6/17, 30-015 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967605, NIP 6772476898, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w całości wpłacony.