KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Prism Roman Kondratiuk spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Cieszyńska 6/17, 30-015 Kraków (dalej Spółka), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w w Krakowie (30-015), ul. Cieszyńska 6/17, w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 – 17:00.

Skontaktuj się z nami

Prism Roman Kondratiuk spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Cieszyńska 6/17, 30-015 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967605, NIP 6772476898, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w całości wpłacony.

kontakt